ALEGMENE VOORWAARDEN

IDEA-ONLINE

Geesinksbrink 5

7152 JM Eibergen.

Inhoud

1. Definities

1.Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Idea-Online wordt gesloten.

2.Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Idea-Online.

2. Toepasselijkheid

1.Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Idea-Online.

2.Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor Idea-Online niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1.Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Idea-Online gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Idea-Online schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2.Een aanbieding of offerte gedaan door Idea-Online heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1.Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door contractant, ontvangen en geaccepteerd door Idea-Online.

2.Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

2.De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3.Idea-Online kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Idea-Online niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4.Idea-Online heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien contractant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Idea-Online het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– contractant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd

1.Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en materiaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2.Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Idea-Online zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

1.Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2.Idea-Online is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

1.Alle genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2.Idea-Online heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan contractant bekend gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden

1.De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Idea-Online.

2.De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Idea-Online het recht de website (tijdelijk) stil te leggen.

3.Idea-Online stuurt contractant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

4.Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5.Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Idea-Online kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Idea-Online een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6.Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe contractant bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

7.In geval van automatisch incasso dient contractant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

8.Contractant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van contractant niet kan worden geïncasseerd of niet aan Idea-Online is voldaan.

9.Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Idea-Online een rente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat contractant in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10. Eigendomsvoorbehoud

1.Het door Idea-Online vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Idea-Online.

11. Aansprakelijkheid

1.Idea-Online is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Idea-Online weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Idea-Online kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Idea-Online of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Idea-Online.

2.In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Idea-Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Idea-Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3.Contractant vrijwaart Idea-Online voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Idea-Online.

4.Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Idea-Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Idea-Online is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5.Idea-Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door contractant aangeleverd promotiemateriaal.

6.Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Idea-Online mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7.Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan Idea-Online. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die Idea-Online als gevolg daarvan lijdt.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

1.Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Buitengebruikstelling.

1.Idea-Online heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien contractant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Idea-Online niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Idea-Online zal contractant hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Idea-Online kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2.Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien contractant binnen een door Idea-Online gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

14. Reclame

1.Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegenover Idea-Online vervalt.

2.Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Idea-Online.

3.Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4.Reclame schort de verplichtingen van contractant niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden

1.Idea-Online behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3.Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1.Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Idea-Online en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.